';
Preloader logo

Colours of White Rann

Colours of White Rann

Gurmeet Marwah, Nawal Kishore, Suman Gupta, Shyam Sharma, Dhruti Mahajan, Anupama Patil, Ravindra Salve, Savitri Salve, Vivek Tembe and Chaitya Dhanvi Shah

Ahmedabad Times

2017

Journalist: Jayjit Trivedi

Team DRS

Leave a reply