';
Preloader logo

Mixture of technology and tradition with colours

Mixture of technology and tradition with colours

Chaitya Dhanvi Shah, Dhanvi Rasiklal Shah with Ajit Shil, Aparna Kaur, Dileep Sharma, Haku Shah, Kavita Nair, Rini Dhumal and Yogesh Raval

City Bhaskar

2010

Journalist : Sudha Bhatt

Team DRS

Leave a reply